Projekt

Home » Projekt

Projekt „Bez granic-część 1”

Celem projektu jest osiągnięcie krótszych czasów transgranicznych przejazdów poprzez lepsze skomunikowanie węzłów drugo – i trzeciorzędnych tj. Żar, Forst (Lausitz), Brodów i Lubska z infrastrukturą TEN-T.

Projekt zakłada działania usprawniające komunikację przy wykorzystaniu sieci TEN -T tj. autostrad Al5 i Al8 oraz dróg B112 i drogi krajowej 12, a także dróg wojewódzkich 289 i 287. Miasto Żary, największe na polskiej części Łużyc, ma duży potencjał, gospodarczy i ludnościowy (ponad 50 tys. osób). Zainwestowany kapitał to ponad 600 mln euro. Ocenia się, że w Forst zainwestowano blisko 110 mln euro. Lubsko jest nieco mniejszym ośrodkiem gospodarczym, jednak ma spory potencjał ludnościowy, a także rozwijający się przemysł spożywczy. Na terenie gminy funkcjonują również firmy z kapitałem niemieckim. Brody posiadają wartościowy historycznie pałac oraz park. Przebudowa ul. Wolności w Brodach poprawi dostęp do tego najważniejszego zabytku w gminie. Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubsku ułatwi przejazd z Żar przez Lubsko – Brody do Forst. Jest to główna ulica tranzytowa wschód – zachód.

Poprawa ciągu ulic Gubener Str. udrożni przejazd na osi północ – południe przez miasto, a także przejazd rowerem z centrum Forst w kierunku granicy, łącząc się z już istniejącą siecią rowerową prowadzącą w kierunku Brodów i Lubska. Przygotowanie planistyczne Skurumer Str., a następnie jej przebudowa usprawni połączenie strefy przemysłowej w Forst z drogą B 112 i dalej z siecią TEN-T.

Modernizacja ul. Zielonogórskiej w Żarach wraz z budową ścieżki rowerowej poprawi dostęp z centrum Żar i dalej poprzez drogę nr 12 do sieci TEN-T, oraz do drogi wojewódzkiej nr 287 wiodącej do granicy w Janiszowicach. Przybliży ona znacząco Żary do istniejącej już sieci dróg rowerowych z Forst przez Brody, Lubsko, Jasień. Celem projektu jest również eliminacja tzw. wąskich gardeł, utrudniających współpracę, handel, uprawianie turystyki oraz wymianę gospodarczą. Skróci się czas przejazdu na pograniczu, poprawi się bezpieczeństwo, a także stan środowiska poprzez budowę nowych ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia.

Grupy docelowe projektu: mieszkańcy, turyści, przedsiębiorcy blisko 150 tys. osób.

Projekt 'Bez granic - część I'